Stalna briga o zaposlenima temelj je na kojem počiva uspjeh jedne kompanije, zbog čega Prva Banka Crne Gore snažno podržava lični i profesionalni razvoj svakog njenog člana.

U tom smislu, kontinuirano ulaganje u obrazovanje, sticanje novih znanja i vještina, stvaranje ličnog zadovoljstva zaposlanih, kao i težina za ostvarenjem poslovnih rezultata kroz timski rad, kontinuiran je proces PBCG.

Ukoliko želiš da se prijaviš u našu bazu podataka, možeš poslati CV na email adresu hr@prvabankacg.com, a mi ćemo te konkatirati ukoliko se bude otvorila pozicija koja odgovara tvom iskustvu i kvalifikacijama.

SLOBODNA RADNA MJESTA

MJESTO RADA:  

Bar


ROK ZA PRIJAVU:  

27-09-2021


USLOVI:  

 


 • IV (SSS) – Gimnazija ili Ekonomska škola;
 • radno iskustvo: 6 mjeseci na istim ili sličnim poslovima;
 • aktivno znanje engleskog jezika;
 • rad na računaru.

OPIS POSLOVA:  

 


Obavljanje jednostavnih poslova zanimanja pod neposrednim nadzorom neposrednog rukovodioca. Sticanje znanja nužnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Donošenje rutinskih odluka unutar striktno definisanih procedura.

 • otvaranje računa za nacionalna i međunarodna plaćanja fizičkih lica;
 • zatvaranje transakcionih računa i ostalih računa za korišćenje drugih usluga i proizvoda fizičkih lica;
 • preventivna kontrola i obrada naloga za nacionalna placanja za pravna i fizička lica;
 • gotovinski platni promet pravnih i fizičkih lica;
 • mjenjački poslovi;
 • poslovi štednje;
 • prijem i obrada zahtjeva za izdavanje kartica;
 • prijem zahtjeva za elektronsko bankarstvo i m-banking fizičkih lica;
 • vrši poslove saključara;
 • rukovanje pomoćnim trezorom i glavnim trezorom šaltera;
 • osiguranje funkcionisanja POS terminala u saradnji sa IT sektorom;
 • čuvanje dokumentacije;
 • dostavljanje izvoda klijentima za nacionalna plaćanja (pravna lica);
 • primanje instrukcija i naloga za plaćanje u nacionalnom platnom prometu;
 • drugi poslovi po nalogu neposrednog rukovodioca. 

Prijava, CV, fotokopija diplome i potvrda o radnom stažu, dostavlja se na adresu: Prva banka CG AD - osnovana 1901. godine, Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 141 ili hr@prvabankacg.com, sa naznakom: Prijava za posao za radno mjesto „Referent za rad na šalteru I – filijala Bar“.

Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji ispunjavaju navedene uslove.


MJESTO RADA:  

Bar


ROK ZA PRIJAVU:  

27-09-2021


USLOVI:  

 


 • VI/VII (VŠS/VSS) - Ekonomski, Pravni ili drugi odgovarajući fakultet;
 • radno iskustvo: 1 godina;
 • znanje engleskog ili drugog stranog jezika;
 • rad na računaru.

OPIS POSLOVA:  

 


Ovaj nivo obuhvata obavljanje jednostavnih poslova iz opisa poslova ovog radnog mjesta pod neposrednim nadzorom nadležnog menadžera. Sticanje znanja nužnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Donošenje rutinskih odluka unutar striktno definisanih procedura neposredno datih od nadležnog menadžera.

 • sve poslovne relacije Banke, razvoj novih poslovnih aktivnosti i kreditni zahtjevi sa fizičkim i pravnim licima, uključujući one koji već postoje u okviru mreže filijala;
 • otvaranje i zatvaranje računa u nacionalnom i međunarodnom platnom prometu pravnih lica;
 • kontrola rezidentnih računa pravnih lica u nacionalnom i međunarodnom platnom prometu - redovna godišnja kontrola u skladu sa Zakonom za lica koja imaju preko 25% stranog vlasništva;
 • reklamiranje proizvoda Banke iz okvira segmenta za poslovanje sa stanovništvom i privredom (sadašnji i potencijalni klijenti), i u skladu sa tim daje direktive direktorima filijala;
 • ispunjavanje ciljeva profitabilnosti za kreditni portfolio fizičkih i pravnih lica (svi kreditno garantni proizvodi) kao i za ostale nekreditne bankarske proizvode sa fizičkim i pravnim licima;
 • primanje, analiza i obrada kreditnih zahtjeva;
 • procjena rizičnost odobrenja i adekvatnost obezbjeđenja kredita;
 • analiza boniteta klijenta i procjena kreditne sposobnosti i mogućnosti redovnog vraćanja kreditnih sredstava, prije odobrenja kredita;
 • periodična provjera finansijskih podataka i knjiga klijenata – pravnih lica;
 • kreiranje i potpisivanje sa ovlašćenim licem filijale ugovora o kreditu do iznosa odobrenog aktima Banke;
 • primanje i obrada zahtjeva za izdavanje garancija i upućivanje predloga na odlučivanje nadležnom organizacionom dijelu Banke u skladu sa aktima Banke;
 • pokretanje postupka prinudne naplate na teret sredstava obezbjeđenja u slučaju neredovnog izmirenja kredita;
 • analiza postojećih i novih klijenata;
 • poslovi zastupanja u osiguranju;
 • drugi poslovi po nalogu neposrednog rukovodioca. 

Prijava, CV, fotokopija diplome i potvrda o radnom stažu, dostavlja se na adresu: Prva banka CG AD - osnovana 1901. godine, Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 141 ili hr@prvabanakcg.com, sa naznakom: Prijava za posao za radno mjesto „Menadžer za poslovanje sa FL i SME I – filijala Bar“.

Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji ispunjavaju navedene uslove.