Nudimo Vam usulge poslovanja sa inostranstvom po povoljnim uslovima. Da bi biste vršili plaćanja ili imali prilive iz inostranstva, otvorite transakcioni račun za međunarodne platne transakcije u našoj Banci.

Za sve dodatne informacije obratite se Odjeljenju platnog prometa na
e-mail: info@prvabankacg.com.

Klijent – rezident koji želi da otvori transakcioni račun za međunarodne platne transakcije u Banci popunjava Zahtjev za otvaranje transakcionog računa za međunarodne platne transakcije i zaključuje Ugovor sa Bankom.
Ukoliko Klijent ima otvoren račun u nacionalnom platnom prometu, osim Zahtjeva, ne treba da dostavlja dokumentaciju, jer je ista već arhivirana u bazi platnog prometa. Postojeća dokumentacija koristi se za otvaranje transakcionog računa za međunarodne platne transakcije. 
U slučajevima gdje Klijent nema račun u nacionalnom platnom prometu, a želi da otvori transakcioni račun za međunarodne platne transakcije, potrebno je dostaviti istu dokumentaciju koja je neophodna za otvaranje računa u nacionalnom platnom prometu.

Klijent – nerezident koji želi da otvori transakcioni račun za međunarodne platne transakcije u Banci popunjava Zahtjev za otvaranje transakcionog računa za međunarodne platne transakcije i zaključuje Ugovor sa Bankom. Za otvaranje transakcionog računa za međunarodne platne transakcije potrebno je da klijent dostavi i sljedeću dokumentaciju:
  • Pisani zahtjev za otvaranje računa na memorandumu stranog pravnog lica (osnovni podaci – naziv, sjedište, kontakt detalji i dr.);
  • Ovjerena fotokopija izvoda iz registracije pravnog lica u inostranstvu ili original na uvid (ne stariji od 3 mjeseca);
  • Pisana ovlašćenja za lica koja će biti ovlašćena za raspolaganje sredstvima na računima (ime i prezime, adresa, broj pasoša, stepen ovlašćenja, potpisivanje – pojedinačno kolektivno i dr.);
  • Popunjen Karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za potpisivanje naloga za raspolaganje sredstvima sa računa, koji je potpisalo ovlašćeno lice podnosioca zahtjeva, ovjeren pečatom kojim će biti ovjeravani nalozi za plaćanje (obrazac Banke);
  • Fotokopija pasoša za ovlašćena lica;
  • Dokumentacija o djelatnosti firme.
Sva dokumentacija mora biti dostavljena na engleskom ili crnogorskom jeziku.
Plaćanje prema inostranstvu (NOSTRO doznaka)
NOSTRO doznaka predstavlja instrument plaćanja u međunarodnom platnom prometu, koji omogućava izvršavanje plaćanja u korist lica u inostranstvu, po različitim osnovama.
  • Popunjen i potpisan Nalog za izvršenje međunarodnog plaćanja;
  • Osnov po kojem se vrši plaćanje (faktura, profaktura, ugovor…);
  • Instrukcije za plaćanje na transakcioni račun za međunarodne platne transakcije ino-korisnika. Potpune instrukcije podrazumjevaju dostavljanje tačnih podataka (IBAN, SWIFT CODE, kompletne adrese, osnov plaćanja).
Doznake iz inostranstva (LORO doznaka)
LORO doznaka predstavlja instrument plaćanja u međunarodnom platnom prometu, putem kojeg pravno lice prima uplatu/prilive sredstava iz inostranstva.

Brzo, jednostavno, bez dolaska u banku i bez naknade!
Inkaso čekova
Pored pomenutih instrumenata međunarodnog plaćanja, Banka vrši i inkaso čekova. Naknada za inkaso čekova definisana je Politikom naknada Banke i naplaćuje se unaprijed.
Dokumentarni akreditivi
Dokumentarni akreditiv predstavlja instrument plaćanja/naplate u međunarodnom platnom prometu kojim se akreditivna banka obavezuje da će izvršiti plaćanje korisniku akreditiva, ukoliko su ispunjeni svi uslovi predviđeni akreditivom.
Mogućnost obavljanja plaćanja u međunarodnom platnom prometu putem elektronskog bankarstva
Prva banka CG nudi usluge elektronskog bankarstva kojima se eliminišu troškovi, povećava efikasnost i omogućava obavljanje novčanih transakcija bez odlaska u Banku. Za više informacija posjetite stranicu Elektronsko bankarstvo za pravna lica.
Kontokorentne banke
Kontokorentne banke preko kojih Prva banka CG obavlja platne transakcije u međunarodnom platnom prometu (SWIFT code: PRVAMEPG) su svjetski poznate i uspješne finansijske institucije.