Izmiri svoje obaveze efikasno, jednostavno, brzo i bez odlaska u Banku.

Prednosti korišćenja trajnog naloga:

  • Eliminisanje mogućnosti kašnjenja u izmirenju obaveza;
  • Racionalno korišćenje vremena;
  • Brza i jednostavna procedura;
  • Eliminisanje zateznih kamata zbog neblagovremenog plaćanja;
  • Oslobađanje od dolaska u Banku i čekanja na šalterima.
OPIS NAKNADA
Uvođenje trajnog naloga bez naknade
Naknada za izvršenje trajnog naloga u korist računa Banke i drugih računa u Banci bez naknade
Naknada za izvršenje trajnog naloga prema drugim bankama za iznose do 1.000,00€ 0,50€ jednokratno
Naknada za izvršenje trajnog naloga prema drugim bankama za iznose preko 1.000,00€ 0,20% od iznosa po transakciji


Pregled naknada za usluge platnog prometa fizičkih i pravnih lica